W sobotę 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Bezprecedensowemu podwyższeniu uległy mandaty za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W związku z tym specjaliści Kancelarii Adwokackich Łopatto przedstawiają krótkie zestawienie zmian, które każdy uczestnik ruchu powinien znać.

 

Wyższe limity kar

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie wysokości kar, które mogą być nakładane w postępowaniu wykroczeniowym. Górna granica grzywny za niektóre wykroczenia wynosi obecnie 30.000 zł, a nie jak dotychczas – 5.000 zł. Z kolei w postępowaniu mandatowym granica przesuwa się z 500 zł na 5.000 zł (a w przypadku tzw. zbiegu wykroczeń – na 6.000 zł). Jeszcze bardziej dotkliwie karane będzie wykroczenie polegające na niewskazaniu osoby, której powierzono pojazd. W tym przypadku mandat może wynieść nawet 8.000 zł.

Od 17 września 2022 r. istotnie zaostrzone zostaną kary dla kierowców, którzy w okresie dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania za niektóre wykroczenia ponownie dopuszczają się tego samego czynu. Recydywiści będą musieli zapłacić co najmniej dwukrotność najniższej kary przewidzianej przepisami.

 

Mandaty w górę!

W związku z podwyższeniem limitów kar istotnej zmianie uległ taryfikator określający kwoty mandatów. Nowe przepisy przewidują zdecydowanie wyższą karalność. Szczególnie surowo mają być traktowani kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość. W poniższej tabeli przedstawiono nową wysokość mandatów (po ukośniku wskazano sankcje w przypadku recydywy):

Przekroczenie dozwolonej prędkości: Wysokość mandatu karnego:
do 10 km/h 50 zł
o 11­-15 km/h 100 zł
o 16-20 km/h 200 zł
o 21-25 km/h 300 zł
o 26-30 km/h 400 zł
o 31-40 km/h 800 zł / 1.600 zł
o 41-50 km/h 1.000 zł / 2.000 zł
o 51-60 km/h 1.500 zł / 3.000 zł
o 71 i więcej 2.000 zł / 4.000 zł

Powyższe kwoty obowiązują zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim.

 

Nie tylko przekroczenie prędkości

Zaostrzenie kar przewidziano także za inne przewinienia. Kierowcy muszą być szczególnie wyczuleni na wykroczenia przeciwko przepisom dotyczącym bezpieczeństwa pieszych, ustępowania pierwszeństwa innym pojazdom czy przekraczania przejazdów kolejowych. W związku z tym najgłębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć uczestnicy ruchu, którzy dopuszczają się takich czynów, jak (po ukośniku wskazano sankcje w przypadku recydywy):

Naruszenie:
Wysokość mandatu karnego:
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1.500 zł / 3.000 zł
wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1.500 zł / 3.000 zł
naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu 500 zł – 2.500 zł
naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2.000 zł / 4.000 zł
niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym 1.500 zł / 3.0000 zł
kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 2.500 zł

Cały taryfikator jest dostępny na stronie internetowej ISAP pod tym linkiem: mandaty.

 

 

Adwokat Jędrzej Łopatto

 

Podstawa prawna:

  • ustawa – Kodeks wykroczeń
  • ustawa – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń