1 maja 2019 r. częściowo wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. W związku z treścią nowych przepisów z 7 do 14 dni wydłużony zostaje termin, w jakim osoba ukarana mandatem karnym zaocznym może uiścić grzywnę takim mandatem nałożoną (art. 98 § 5 ustawy – Prawo o postępowaniu w sprawach o wykroczenia).

Mandat zaoczny może zostać wystawiony, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione trzy warunki: Po pierwsze – zostanie stwierdzone popełnienie wykroczenia. Po drugie – sprawcy tego wykroczenia nie zastano na miejscu jego popełnienia. Po trzecie – nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy.

W praktyce z tego rodzaju mandatami mogą mieć do czynienia kierowcy w związku z wykroczeniami drogowymi, które zostały zarejestrowane fotoradarem.

Czemu służyć ma wydłużenie terminu do uiszczenia grzywny? W rządowym uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że nowe rozwiązanie ma posłużyć „ograniczeniu liczby spraw wpływających do sądów m.in. z tego powodu, że ukarany mandatem nie był w stanie na czas uiścić grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym”. Należy pamiętać, że jeżeli osoba ukarana mandatem zaocznym nie uiści grzywny w wyznaczonym terminie, to organ, którego funkcjonariusz tę grzywnę nałożył, wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Adwokat Jędrzej Łopatto